KONFLIKTHÅNDTERING

Hva skal du som arbeidsgiver gjøre når blir gjort oppmerksom på at det er en konflikt mellom to eller flere ansatte?

Som arbeidsgiver skal du undersøke de påståtte forhold nærmere, jf. aml § 2-1.

Angriper du en klage/varsel om et arbeidsmiljø ut fra arbeidsmiljølovens krav skaper du en saklig og ryddig prosess. Dette kan bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet for den eller de som er involvert. Vår anbefaling er at en slik prosess skal forankres på et nivå i bedriften som ikke er involvert i saken, da dette bidrar til at de involverte føler seg ivaretatt. Det er også lettere å få iverksatt nødvendige tiltak hvis dette pålegges av en part som ikke er en del av konflikten.

Arbeidsmiljøloven sier noe om hva en arbeidstaker ikke skal bli utsatt for på en arbeidsplass, jf. aml§ 4-1 og 4-3:
  • Uheldig psykisk eller fysisk belastning som følge av en konflikt (§ 4-1)
  • Krenking av integritet og verdighet (§ 4-3)
  • Utilbørlig opptreden (§ 4-3)
  • Trakassering (§ 4-3)

Dersom det avdekkes brudd på arbeidsmiljøloven, plikter arbeidsgiver å iverksette tiltak for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml § 4-1. Arbeidstaker plikter å aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jf. aml § 2-3.

Konflikter på arbeidsplassen

Fra et psykologisk perspektiv vil definisjonen av en konflikt innebære en form for irritasjon eller frustrasjon mellom arbeidstakere. En definisjon kan være:

"Konflikt er en vanskelig uenighet i forhold til en annen ansatt, gruppe eller avdeling og hvor vanlig problemløsningsatferd ikke har resultert i en løsning eller et akseptabelt resultat" (Skjørhammers definisjon, se Ståle Einarsen og Harald Pedersen 2007).

Fra et juridisk perspektiv vil en ha mer fokus på konfliktens mulige negative konsekvenser, og at arbeidstaker ikke skal utsettes for disse negative konsekvensene, samt uheldige psykiske og/eller fysiske belastninge