Faktaundersøkelse

Ønsker du rådgivning ? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne: Jørn M. Unneland - mobil: 918 34 734 - e-post: jmu@logosconsulting.no

Faktaundersøkelse er en metode for å undersøke klage/varsel på arbeidsmiljøet. En slik klage/varsel kan være påstander om mobbing og trakassering, eller annen utilbørlig atferd.

Faktaundersøkelse er en metodikk som er utarbeidet av Arbeidsmiljøspesialistene, og anbefales av Arbeidstilsynet.

Formål

Formålet med faktaundersøkelse er å belyse fakta i en konkret sak best mulig, for å bidra til å kunne løse saken i virksomheten. Målsetningen med faktaundersøkelse er:
1. Undersøke klage/varsel, og skrive en rapport som dokumenterer om det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser og/eller interne retningslinjer

2. Bidra til at de involverte får en forsvarlig, rask og rettferdig behandling

3. Unngå negative arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av konsulenter/granskere med uklare mandat.

4. Bidra til læring om håndtering av konflikter og mobbingEn faktaundersøkelse ivaretar den enkeltes rettigheter, integritet og verdighet, og skal sikre en forsvarlig saksgang.

Rapport

Etter gjennomført faktaundersøkelse utarbeides det en rapport som dokumenterer faktaundersøkelsesprosessen og det konkluderes i forhold til brudd eller ikke brudd på arbeidsmiljøloven. Rapporten overleveres oppdragsgiver for endelig godkjenning og blir da oppdragsgivers eiendom, i juridisk forstand.
Når oppdragsgiver har godkjent rapporten gis partene innsyn, og eventuelle merknader/innsigelser fra partene tas med i videre behandling av saken.

Forventninger til saksgang

Erfaringer viser at mange har urealistiske forventninger til andres muligheter til å "rydde opp". Dette handler om mennesker, og det er sjelden ett fasitsvar, selv om den enkelte kan føle det slik sett fra sitt ståsted. Ved innmelding av en sak må man være forberedt på å gå i dialog, både i forhold til å belyse fakta i hendelsesforløpet og for å finne løsning på problemet.